Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimtelijk beleid en bereikbaarheid – Programma 2018 – 2022

Onze NS-stations zijn onmisbaar voor de forensendorpen Olst en Wijhe. We willen nadenken over innovatieve transportmogelijkheden. De fietsvoorzieningen kunnen beter. Ook moet Olst-Wijhe in spelen opproblemen als leegstand, ruimte voor startende ondernemers of tekorten aan starterswoningen, daarvoor moeten bestemmingsplanregels versoepeld worden. In lijn met het beleid om startende ondernemingen voor onze gemeente te interesseren willen wij dat de gemeente naar herbestemming voor leegstaande gebouwen zoekt.

Ruimtelijk beleid
Olst-Wijhe beschikt over een nieuwe Structuurvisie met een grote ambitie om verbeteringen door te voeren. D66 onderschrijft de visie als ‘stip op de horizon’. D66 wil dat de Structuurvisie verder wordt doordacht, ook als het gaat om de planning en doorwerking van de vele toekomstbeelden en voornemens. We zijn voor verruiming van planologische mogelijkheden (ontwikkelingsplanologie) en pleiten daarom voor een vlotte doorvertaling in de bestemmingsplannen die op de leest van de Omgevingswet geschoeid moeten worden.
Om in te kunnen spelen op problemen als leegstand, ruimte voor startende ondernemers of tekorten aan starterswoningen, moeten bestemmingsplanregels versoepeld worden. Flexibel bestemmen en (tijdelijk) anders bestemmen maken het mogelijk beter op deze punten in te spelen. Ook moet de mogelijkheid tot herverkaveling van vastgoed en bebouwde grond onderzocht worden.
In lijn met het beleid om startende ondernemingen voor onze gemeente te interesseren willen wij dat de gemeente naar herbestemming voor leegstaande gebouwen zoekt. Braakliggende bouwgrond kan (tijdelijk) beschikbaar worden gesteld voor initiatieven van bewoners: bijvoorbeeld een gezamenlijke tuin of een avonturenspeelterrein voor kinderen.
D66 hoopt dat de komst van de Omgevingswet nieuwe impulsen geeft aan het ruimtelijk beleid en de manier waarop wordt omgegaan met verzoeken van burgers. Tot heden stranden goede plannen nogal eens op een rigide benadering van regels. Regels dienen niet om mensen dwars te zitten, maar om mensen te dienen. Daarom is D66 voorstander van de Ja-mits gedachte in de Omgevingsvisie en het afstand nemen van het Nee-tenzij principe. Als aangelopen wordt tegen een (ooit) vastgestelde regel die onredelijk blijkt, niet strookt met het uitgedragen beleid in de Structuurvisie en niet uit te leggen is, mag de inwoner of initiatiefnemer hier niet de dupe van worden door vertraging of extra procedurekosten.

Verkeer
Olst-Wijhe is goed bereikbaar via de N337. D66 is vóór de heropening van het gesprek met de provincie over de toegestane snelheid door en langs de kernen in verband met de geluidshinder, veiligheid en oversteekbaarheid. Veilige oversteekplaatsen bevorderen tevens de bereikbaarheid van de uiterwaarden. D66 wil bijvoorbeeld een verkeerslicht introduceren met voorrang voor fietsers en voetgangers bij de oversteek naar de Veerweg.
Onze NS-stations zijn onmisbaar voor de forensendorpen Olst en Wijhe. We willen nadenken over innovatieve transportmogelijkheden als busdienst 161 stopt. De fietsvoorzieningen kunnen beter. Wij denken aan een snelweg voor e-bikes en korte ritten tussen kernen en dorpen.
Van het verkeer van en naar de Industrieweg in Olst heeft het dorp veel overlast en er ontstaan onveilige situaties met bijvoorbeeld kinderen die op de fiets naar school gaan. Het gemeentebestuur moet met de daar gevestigde bedrijven in overleg gaan over de mogelijkheden om de overlast en onveiligheid te beperken, zolang de door D66 bepleite voetgangers- en fietstunnel nog niet is gerealiseerd. Wij denken daarbij aan het niet-rijden in de tijden dat de scholen open en uit gaan. Een maximum van 30 km op de Jan Hooglandstraat is bovendien noodzakelijk.
De kwaliteit van de leefomgeving in Olst-Wijhe is goed. Toch zijn er punten waarop verbetering mogelijk is. Sociale veiligheid is daarbij een belangrijk punt. Mensen moeten zich veilig op straat kunnen bewegen, of het nu overdag is, of ’s avonds, of ’s nachts.
In het buitengebied zijn de wegen niet ingericht op zwaar landbouwverkeer. Wij willen dat onderzocht wordt hoe dit kan worden tegengegaan, bijvoorbeeld door in het oogstseizoen vaste routes voor zwaar landbouwvervoer aan te wijzen of uitwijkplekken te creëren.
Op den duur krijgen we te maken met andere vormen van vervoer, deelauto’s en elektrificatie van de voertuigen. D66 wil dat hierop wordt geanticipeerd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018