Steun ons en help Nederland vooruit

Overwegingen ten aanzien van de omgevingswet

De fractie van D66 heeft in een bijdrage tijdens de raadsvergadering de wethouder een aantal overweging mee willen geven aangaande de omgevingswet.

Het is prima om een project te starten waarin alvast afstemming wordt gezocht voor lopende trajecten, zoals de APV en de structuurvisie en om deze al in de geest van de omgevingswet aan te pakken. Het is een zoektocht en alles moet anders, maar onze insteek is, we moeten het samen doen. Het gaat enerzijds over de techniek; hoe moet een omgevingsvisie of een -plan er uit zien, en wat moeten we daarvoor regelen. Anderzijds gaat het om hoe we samen tot een omgevingsvisie, of –plan komen. De rolverdeling. Mijn fractie wil de wethouder een paar overwegingen meegeven.

Ten eerste over hoe het er uit komt te zien. We staan nu voor de inventarisatiefase. Laten we ook om ons heenkijken hoe andere gemeenten zich voorbereiden op de omgevingswet. Ommen was de eerste gemeente met een omgevingsplan. Wat kunnen we daarvan leren? Weet de wethouder welke ervaring daar is opgedaan?

We wachten nog op de omgevingsvisie van de provincie. Die is er waarschijnlijk volgend jaar. Daarin zullen naar verwachting geen aanwijzingen komen voor wat waar wel mag, of niet mag. Het zal eerder gaan over kwaliteitscriteria waaraan initiatieven getoetst worden. Kunnen we als gemeente daar op inspelen en dat meenemen in onze eigen plannen?

Verder zijn er nog onderdelen in ontwikkeling die we moeten volgen, zoals het wetstraject grond en eigendom. Wordt dat meegenomen in het Olst Wijhese?

Dan over de rolverdeling college en raad. Waar wij voorheen alle beleidsplannen én beleidsprogramma’s vaststelden, stelt de raad nu 1 keer een visie vast waarbinnen alles moet passen. Als we hier een stevige, allesomvattende, integrale visie neerleggen, dan willen we daar een paar jaar mee kunnen doen. Tegelijkertijd willen we als raad kunnen sturen en de koers kunnen wijzigen. Immers, de tijd staat niet stil, en we willen mee kunnen bewegen. Dit vereist een sterke discussie over het detail, dan wel abstractie die we willen nastreven in de omgevingsvisie, maar ook het omgevingsplan.

Het zou goed zijn als we als raadsfracties op zoek gaan naar onze gezamenlijke deler. Laten we de krachten bundelen en ons richten op waar we het wel over eens zijn. Elke verkiezingsperiode worden de verkiezingsprogramma’s naast elkaar gelegd en vergeleken. Er is behoorlijk wat overlap te vinden. Wat vindt u, en ook de andere fracties ervan als we daarmee een contourennota maken? Dat bespaart ons veel energie in discussies over dit onderwerp. Dan kunnen we onze tijd steken in de dialoog met de samenleving.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018